10 ماهگیت مبارک عزیز دل مامانی

 

عزیزکم گل من ده ماهگیت مبارک

و چه زود گذشت روزهای با تو بودن...

/ 3 نظر / 18 بازدید
آزاده و ساینا

عزیزم 10 ماهگیت مبارک گل پسر نازنازییییییییییی مامانی[ماچ][گل]

آزاده و ساینا

پسرک نازنیییییییییییییییییییییییییییینم...مامیت گرفتار شده حسابی هواش رو داشته باش......گرفتاری خوب البته.......(انرژی منفی منتقل نکنم یه وقت)[چشمک][ماچ]